Az Ön németországi kapcsolata

Szinkronizált tanácsadás. Az Ön sikeréért. Az Ön jövőjéért.


A hosszútávú és biz­tos jövőjű adó-és pénzü­gyi tanác­sadás egységes személet­mó­dot és megoldá­sokat követel. Szinkro­n­ba hoz­zuk vál­lalati vagy magánérdekeit a kinc­stári követelményekkel és átsegítjük az adójog buktatóin. 

Egyik speciális területünk a külföl­di vál­lala­tok és magán­szemé­lyek, valamint az itt letele­pedett külföl­di pol­gárok számára történő tanác­sadás a néme­torszá­gi pénzü­gyi tevékenységeik során.

A világ­ban Néme­tország ren­delkezik a legösszetet­tebb adójog­gal. Ennek ékes bizonyíté­ka, hogy a vilá­gon kiadott adó­val foglalkozó kiad­ványok 50%-a német nyel­ven író­dott. Min­dez erősen kihat az ország­ban lévő vala­men­nyi üzleti folyamatra.

A klasszikus adó­tanác­sadá­son kívül Néme­tország­ban min­den továb­bi pénzü­gyi kérdés­ben, pl: a vál­lalata­lapítá­sok­tól vagy az ártá­mo­gatá­sok jel­legétől egészen a befek­tetésekről és a beruházá­sokról történő dön­tésig is segít­séget nyúj­tunk Önnek. Part­nereink és a HSP CSOPORTHOZ tar­tozó vál­lala­tok segít­ségév­el min­dez átfogóan és egysége­sen történik. Így min­den szük­séges szol­gál­tatást tökélete­sen össze­hang­oltan egy kézből kaphat meg. Mi ezt értjük szinkro­nizált tanácsadáson.

Hidak a jövőbe – A pénzügyek aktív kezelése az Ön sikeréért

Véleményünk szerint az igényes adó­tanác­sadás minősége ügyfeleink pénzü­gyi jövőjének célo­ri­en­tált és aktív kidol­go­zásában rejlik.

A jövőben is meg szeretnénk őrizni és felül szeretnénk vizs­gál­ni munkánk minőségét.Ezért konzekvensen a jövőbe tekintünk.

Ennek során ügyfelein­ket egyéni szük­sé­gleteik széles spek­trumában egysége­sen tek­in­tjük. A poten­ciál és a keretfeltételek elemzését követően ügyfeleinkkel közösen szemé­lyes jövőképet dol­go­zunk ki, melynek meg­valósításában segít­set nyúj­tunk nekik és tanác­sokkal látjuk el őket.

Hagyomás és innováció – a tökéletes kombináció

Tapasz­ta­latunk és erősségünk a tartós és hosszútávú segít­ségnyújtás­ban rej­lik. Az ügyfelekhez fűződő üzleti kapc­so­la­tok nem egy eset­ben több gen­erá­ción keresztül tar­tanak. Ily módon a múlt tapasz­ta­lataiból felépí­thetjük a sik­eres jövőhöz vezető hidat.

Vál­lalatunk fen­nál­lása óta az innová­ció egy saját magunk által vál­lalt kötelezettség. Ebből kiin­dul­va sohasem állunk le a fejlesztés­sel és ügyfeleink előnyére folyam­atosan opti­mal­izáljuk mun­ka-és tanác­sadói folyamatainkat.

Szeretet­tel meghívjuk Önt egy bemu­tatkozó előadásra.

Az Ön HSP csapata

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!